Koniareň Agro Merník

KONIAREŇ

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie : 6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Podopatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci č. SA.42551 na podporu investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Podopatrenie 6.4 PRV)

Oblasť zamerania: 6A-Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest

Oblasť zamerania podľa výzvy: 2 investície spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu

Číslo výzvy: 7/PRV/2015

Kód Projektu: 064PO070062

Názov projektu: Podpora na investícia do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností – AGRO MERNÍK, s.r.o.

Poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku (NFP):

Prostriedky EPFRV: 99 457,80EUR

Prostriedky ŠR SR: 33 152,60 EUR

Spolufinancovania prijímateľom: 132 610,40EUR

e-mail: info@agromernik.sk | tel.: 0908 366 745 | adresa: AGRO MERNÍK s.r.o., Merník 179, 094 23 Merník okres Vranov nad Topľou

Created by Good Idea Studio, s.r.o. © 2015 - 2019